Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. WARUNKI OGÓLNE


1. Definicje:


Synteza / operator Serwisu/ Sprzedający - PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE "SYNTEZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. św. Michała 67/71, 61-005 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000124038, NIP: 7821013533, REGON: 63034426900000.
Serwis - zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet stworzona przez Synteza, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych w celach marketingowych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Synteza oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 )

2. Sprzedaż produktów w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.synteza.com.pl prowadzona jest przez

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Synteza sp. z o.o.
3. Kontakt z operatorem Serwisu jest możliwy:
za pośrednictwem telefonu, pod numerem tel. +48 61 872 40 37 wew. 31,
za pośrednictwem faksu, pod numerem fax +48 61 879 20 97 wew. 47
mailowo na adres: kosmetyka@synteza.com.pl
4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Syntezy są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Do danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
5. Do ceny każdego produktu zostaną doliczone koszty przesyłki. Sposób dostawy wybiera kupujący w momencie składania zamówienia.
6. Synteza zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.
7. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


8. Każdy Klient/Konsument zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
9. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Synteza oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Syntezę na Stronie www i zawarcia Umowy sprzedaży Klient/Konsument zobowiązany jest wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi/Konsumentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz wysłać prawidłowo wypełniony formularz zamówienia, udostępniony przez Syntezę na stronach sklepu internetowego.
11. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta/Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
12.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” – Klient/Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi/Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
13. Po podaniu przez Klienta/Konsument korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
14. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
15. Wysłanie przez Klienta/Konsument Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Farmacceutyczno-Chemicznym SYNTEZA sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
16. Po złożeniu Zamówienia, Klient/Konsument otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta/Konsumenta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
17. Wszelki dane cyfrowe, w tym adresy, telefon i dane osobowe podmiotów składających zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego będą przechowywane przez Syntezę na odpowiednio chronionych przed dostępem i zmianą przez osoby trzecie trwałych nośnikach na dyskach twardych/serwerach - przez czas odpowiedni do celów, jakim te dane służą.
18. Klient/Konsument zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty odpowiadającej cenie zakupu niezwłocznie po złożeniu zamówienia na rachunek bankowy Syntezy 18 1090 1359 0000 0000 3502 4707

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


19. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego Synteza są w ciągłej sprzedaży. Zamówienia realizowane są codziennie w dni robocze do godz. 15.00, po potwierdzeniu płatności na koncie bankowym Syntezy.
14. Czas oczekiwania na dostarczenie zamówienia różni się w zależności od rodzaju wybranej przesyłki: paczka ekonomiczna - do 7 dni roboczych, a paczka priorytetowa - do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
15. Nieprawidłowo wypełnione lub nie potwierdzone formularze zamówienia nie będą realizowane.
16. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
17. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Synteza, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Syntezę.
18. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium POLSKI. Możliwość wysyłki zagranicznej istnieje tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą sklepu.
19. W przypadku realizacji większych zamówień, Synteza jest uprawniona, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem/Konsumentem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia lub do realizacji takiego zamówienia etapowo.
20. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. faktura VAT. Kupujący w treści zamówienia powinien wskazać dodatkowe informacje, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

IV. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


21. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne "SYNTEZA" sp. z o.o. Dział Handlowy, ul. św. Michała 67/71, 61-005 Poznań lub mailem na adres: kosmetyka@synteza.com.pl
22. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania w/w terminów wystarczające jest wysłanie przed ich upływem oświadczenia na adres Syntezy. Oświadczenie kupującego może być złożone na formularzu odstąpienia od umowy lub na stronie internetowej sklepu. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
23. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
24. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne "SYNTEZA" sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 62-010 Pobiedziska.
25. Zwracany przez Klienta - Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
26. Zwrot może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może nosić śladów używania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad kupujący, na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) traci prawo odstąpienia od umowy.
27. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot płatności, w tym koszt dostarczenia towaru  zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
28. W przypadku zwrotu przez klienta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadające jedynie cenie produktów zwróconych.
29. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

V.  REKLAMACJE


30. Synteza podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
31. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Syntezę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
32. Reklamacje oraz nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne "SYNTEZA" sp. z o.o., Dział Handlowy, ul. św. Michała 67/71, 61-005 Poznań lub mailowo pod adres: kosmetyka@synteza.com.pl.
33. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia (ID), opis wad dostarczonego produktu.
34. Synteza zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
35. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient. Jeżeli ze względu na charakter rzeczy zwrot nie może zostać dokonany za pośrednictwem operatora pocztowego, koszty związane z odbiorem towaru zostaną pokryte przez Syntezę.
36. Odsyłany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Synteza nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
37. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot ceny zostanie przekazany przelewem bankowym na rachunek z którego dokonano płatności za dostarczone towary lub inny rachunek wskazany przez klienta.
38. W przypadku zwrotu przez klienta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadające jedynie cenie produktów zwróconych.
39. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony Klientowi towar jest niezgodny z zamówieniem (nie zawiera cech wskazanych w ofercie zamieszczonej na stronie www.sklep.synteza.com.pl) kupujący ma prawo żądania wymiany towaru na nowy - posiadający odpowiednie cechy, a jeżeli jest to niemożliwe - do odstąpienia od umowy. Kupujący traci wyżej wskazane uprawnienie, jeżeli nie zgłosi niezgodności dostarczonego mu towaru z zawartą umową w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się z niezgodności - nie później niż w terminie 2 lat. Do zachowania w/w terminów wystarczające jest wysłanie przed ich upływem oświadczenia na adres Syntezy.
40. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonego mu towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. ZNAKI FIRMOWE


41. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością Syntezy. ZABRANIA SIĘ ich kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


42. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
43. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) Klient ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
44. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są przez Syntezę traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


45. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
46. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Synteza.